Det blir ingen markering av kulturminnedagene i Målselv 5.-13. september. Årets markering skulle hatt FNs bærekraftmål «LÆRE BRUKE BÆRE» som tema, og Målselv Historielaget ønsket å knytte bærekraftmålene til lokal lakseturisme, villaksebestanden, selvforsyning og gjenbruk. Korona-viruset har dessverre satt en effektiv stopper for planlegging og gjennomføring av markeringene. 

martna1

Styret

Styret har bestemt at 2021- utgaven av Målselv-kalenderen skal ha skolen som tema. Mange skolekretser/skolehus kom ikke med i 2020-utgaven. Året har bare 12 måneder. Nå skal de resterende skolekretsene få sin rettmessige plass i 2021-utgaven. Også annet skolerelaterte temaer/skoler i kommunen kan bli tatt med.

Målselv Historielag søker lokal informasjon fra bidragsytere som kjenner sin skolekrets, og som kan hjelpe til med kalenderarbeidet.

Ta kontakt med Målselv historielag og bli med på lagsarbeidet !

Kontaktadresser:
post(@)malselvhistorielag.no
kakvisle(@)online.no
mariann_nesvold(@)hotmail.com
jarle.bakke(@)uit.no

IMG 0088

I regi av Den kulturelle spaserstokken vises forestillinga Historisk speil – Krigsfanger i Målselv.

Alvind Jensvold

 

Onsdag 26. februar 2020

kl 12.30 Øverbygd bibliotek

kl 16.30 Mellembygd kultur og oppvekstsenter

 

Torsdag 27. februar 2020

kl 18.00 Målselv Pensjonostforening, Bardufosstun

For mer informasjon trykk her.

 

Med vennlig hilsen
Målselv kommune
v/Marit Fossen

Arsmote og Temakveld 2020

Målselva har så lenge det har bodd folk i dalen vår vært både til hinder og nytte. Fra gammelt av var den en fin ferdselsåre for å frakte varer og folk inn i dalen og salgsvarer ut av dalen. Når elva var isfri kunne man krysse elva med båt, pram, passasjerferge og ferge for hesteskyss og biler. Ja sågar de første bussene til TIRB ble ferget over før riksveien fikk bru i 1939. Å rope "BÅT" for å få skyss var vanlig. Vinterstid var og er det mange isbruer som krysser elva og før bruene kom hastet det å få isbruene på plass om høsten slik at trafikk og varer kunne krysse elva, da svingte man isflak for hånd for å islegge midten av elva som vanligvis frøs senest. Taubane har det også vært over elva og f.eks vassag i Målselvfossen. Komsene førte varer opp og ned elva og mange av dem ble bygget lokalt ved elvas utløp, ja sågar en passasjerkomse har vært planlagt. I dag er det mange elveeierlag som forvalter elva og de henter inntekter til dette ved salg av fiskekort, et laksefiske som kanskje ble introdusert av engelske lakselorder på 1800-tallet. Elva har vært og er viktig for målselvbygda!

Klatrevegg

Abonnenter på Nye-Troms har sikkert lest saken om at historielaget har regi på et bokprosjekt som skal fortelle historien om Bardufoss videregående skole. De som jobber med skrivingen er Lill-Karin Elvestad (redaktør), Oddlaug Lakseide, Vidkunn Haugli, Roar Sollied, Harald Gustavsen, Jarle Bakke og Johannes Fagerheim. Skrivearbeidet går fram mot påske 2020 og vi håper boka er klar til salg før jul 2020.

Til boka trengs det bilder og gode historier fra skolen og de som sitter på slikt oppfordres til å kontakte historielaget, gjerne ved å ta kontakt direkte med en av de som jobber med skrivingen. Lagets e-post er post(@)malselvhistorielag.no (fjern parentes rundt krøllalfa før bruk).

Målselvkalenderen 2020 er nå i salg. I år skriver vi om tolv av de gamle skolehusene som var i skolekretsene før i tiden. Vi har samlet bilder og tekst fra et utvalg av de over 20 skolekretsene som var i bygda. I dag har vi fem kretser igjen og ingen av de omtalte byggene er i bruk til skole mer.

Du finner kalenderen på:

- Husfliden på Andselv
- Biblioteket i Istindportalen
- Gullgruva på Olsborg

Styret jobber med å dele ut/sende kalender til medlemmene.

Malselvkalenderen 2020 1600px

Årets forsidebilde viser den gamle skolestua fra Rognmoen slik den nå står på Fossmotunet. Bildet er gitt til historielagets kalender av fotografen, Gunn Schønning Jakobsen.

Her er en 29 minutter lang video fra utdelingen av kulturprisen til Målselv Historielag 20. oktober 2019. Innholdet er som følger:

 • Introduksjon ved kveldens vert, Asbjørg Utby
 • Tale ved styreleder i Midt-Troms Museum, Arne Nysted
 • Målselv Spelmannslag spiller Springar etter Olaf Bøaseter og Galopp etter Johan Nymo
 • Tale ved ordfører i Målselv, Bengt-Magne Luneng
 • Tale ved styremedlem i historielaget, Oddlaug Lakseide
 • Tale ved leder i historielaget, Jarle Bakke
 • Asbjørg Utby ønskerr alle vel hjem og husbandet spiller "Drøm"

 

General Otto Ruge Temakveld

Otto Ruge 2

Kong Haakon, General Otto Ruge og Kronprins Olav i Nord-Norge april/mai 1940. Otto Ruge (født 9. januar 1882 i Kristiania, død 15. august 1961) var en norsk offiser, mest kjent for å ha innehatt stillingen som forsvarssjef under krigen i Norge i 1940.

Målselv Historielag og Målselv Spelmannslag har gleden av å inviterer til guidet busstur lørdag 31. august 2019. Vi markerer både kulturminnedagen og 70 år med Målselv Spelmannslag. Pris og praktisk innhold finner du nederst i innlegget. For de som ikke vil delta på bussturen er det lov til selv å møte opp på de forskjellige stedene det stoppes på. Med Vidkunn Haugli som guide i bussen, spelmannslaget som spiller på hvert stoppested og forteller historier om kjente spelmenn i bygda blir dette en helt spesiell tur. Programmet for dagen er som følger:

Tradisjonsmusikk i Målselv Busstur 31082019 2

 • Parkering: Jørnlia. (rett sør for Storeggas nye boligblokk) Her settes opp skilt og retningsangivelse fra Jørnlia fram til Johan Nymohuset  200 m å gå. Huset ligger på enden av veien.
 • Pris: Turen koster kr. 500,- per person og da inngår buss, lunch og middag.
 • Påmelding: SMS-melding til tlf. 90942828 (Jarle Bakke)  eller  95155485 (Elsa Nymo)
 • Betaling: Helst på forhånd til konto  4776.16.51788

Panorama10 1920

 

Restaurering Alapmosetra

 

GamleSeterAlapmosetra slik den så ut da den enda var i bruk.

Me veit ikkje sikkert når Alapmosetra vart rydda og bygningane sette opp. I den eine tømmerveggen på seterhuset står det to årstal; 1878 og 1910. Vi veit, m.a. ut frå munnlege  overleveringar at setra først vart bygd på ein annan plass enn der ho står no. Kvar ho stod opprinneleg veit me ikkje. På eit tidspunkt vart setra flytta, mest sannsynleg fordi noverande plassering var betre i høve til beite og tilgang på reint og kaldt vann til kjøling av mjølka. (Kjelde: Morten Tomter, dagens eigar av gardsbruket, har fortalt.)

ForRestaureringSeterhuset ca 2012, før oppstart av restaurering.

På bakgrunn av årstala som er rissa inn i seterveggen er det nærliggjande å anta at den opprinnelege Alapmosetra vart bygd og etablert i 1878, og flytta til noverande plassering i 1910, men dette veit ein ikkje sikkert. Imidlertid veit ein kven som var eigar av gardsbruket i 1878, og ein veit noko om omstenda rundt eigartilhøva. Saman med det innrissa årstalet 1878, står også bokstavane «OIA», som truleg er initialane til Ole Ingebrigtsen Alapmo, som var eigar av det bruket Alapmoen i 1878. Vidkunn Haugli skriv dette om gardsbruket som setra ligg under, i Målselv bygdebok: Over: Skrifta på veggen. Boktavane står truleg for «Ole Ingebrigtsen Alapmo». «Ole Ingebrigtsen hadde store økonomiske problemer, og det ble utover 1860-årene stadig holdt eksekusjoner hos ham for gjeld til flere kjøpmenn (…). Problemene synes bl.a. å komme av at han overtok gjeld fra Peder Nilsen Bjørnstad (…), og i 1869 overtok Ibestad Sparebank og handelsmann Kristian Halvorsen hver sin halvpart. Ole greide likevel å kjøpe det (gårdsbruket, forf. anm.) tilbake. I 1877 delte han bruket i fire idet han solgte fra tre parter (…).» Dette var altså året før Ole Ingebrigten i 1878 etter alt å døma rissa inn initialane sine i seterveggen. Det er ikkje urimeleg å tru at delinga av eigedomen, og avhending av 3 delar (som ser ut til å vera gjort for å klara med gjeld og evt andre økonomiske problem), var den direkte årsaka til at rydding av seter vart naudsynt. Store område av både innmark og beite var med utsalet forsvunne frå ressursgrunnlaget på gardsbruket.

Teksten over er utdrag fra: 

HEIMEEKSAMEN VERNEFILOSOFIER 1 2017,
MAGNE KLEIVELAND, ST. NR 260047