Vedtekter (revidert pr. 15. februar 2017)
§  1. Laget har til formål å fremme interessen for lokalhistorie, slektshistorie og kulturvern. Laget skal, gjerne i samarbeid med andre lag og foreninger, ta vare på alt som har betydning for Målselvs historie, og som kan fortelle om folks livsvilkår gjennom tidene.

§  2. For å nå formålet kan laget, i samarbeid med aktuelle organisasjoner, grupper og kommunale organer;

 • Arrangere møter, kurs, ekskursjoner, registreringer, innsamling av muntlig tradisjon, musikk, målføre, stedsnavn, fotografier og annet av historisk interesse.
 • Støtte arbeidet med utgivelse av bygdebok og årbok.
 • Arbeide for at det kan bli gitt ut medlemsblad eller lokalhistoriske skrifter, herunder bidra med artikler eller stoff til Jul i Bardu- og Målselvdalen.
 • Arbeide for vern av fornminner og kulturminner av alle slag i kommunen. Samt merking av, og informasjonsspredning om, samme.

§  3. Laget står tilsluttet Landslaget for lokalhistorie.

§  4. Medlemmer av laget er:

 1. Årsmedlemmer som betaler den årlige kontingent.
 2. Æresmedlemmer etter § 9.

Kontingent for påfølgende arbeidsår blir fastsatt av årsmøtet.

Utmelding av laget skal skje skriftlig.

§  5. Laget skal ledes av et styre på 6 medlemmer med 3 varamedlemmer.

        Årsmøtet velger:

 1. Leder for 1 år, øvrige styremedlemmer for 2 år.  2 styremedlemmer går ut hvert år, første gang ved loddtrekning.
 2. 3 varamedlemmer for 1 år.
 3. 2 revisorer for 2 år.
 4. Valgnemnd på 3 medlemmer. Nemda rulleres hvert år slik at den som er leder går ut, nummer to på lista rykker opp som leder og nytt 3. medlem velges for 3 år.

Innen styret velges nestleder, sekretær og kasserer. Styret blir sammenkalt av lederen. Styremedlemmene skal få innkalling minst 3 dager før møtet. Styret er beslutningsdyktig når minst 3 medlemmer er til stede. Styret kan utpeke nemnder til å ta seg av spesielle oppgaver. Varamedlemmene til styret bør også få tilsendt sakspapirer. Ved stemmelikhet avgjøres saken med leders dobbeltstemme.

§  6. Regnskapet skal føres for hvert kalenderår og legges fram for årsmøtet til godkjenning i revidert stand.

§  7. Årsmøtet holdes hvert år i innen utgangen av februar. Innkalling til årsmøte må skje med minst 14 dagers varsel.

Årsmøtet skal behandle:

 1. Årsmelding
 2. Revidert regnskap
 3. Valg
 4. Kontigentfastsettelse
 5. Innkomne forslag

Alle som møter personlig og som har betalt kontingent for siste år, kan stemme. Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være innkommet til styret seinest 8 dager i forvegen.

§  8. Ekstraordinært styremøte kan innkalles når styret bestemmer det, eller når ¼ av de stemmeberettigede medlemmene krever det. For innkalling og varsel gjelder samme regler som for årsmøtet. Ekstraordinære årsmøter kan bare behandle den, eller de, saker som er annonsert i innkallinga.

§  9. Styret foreslår og velger æresmedlemmer.

§ 10. Vedtektsendringer kan foretas på årsmøtet med ⅔ flertall. Forslag til vedtektsendringer må være styret i hende innen utgangen av desember.

§ 11. Oppløsing av laget kan skje når 2 påfølgende årsmøter beslutter det med ⅔ flertall. Lagets arkiv, aktiva og midler går i så fall over til Målselv kommunes kulturetat, som disponerer dem i samsvar med historielagets formålsparagraf.